Diagnoza potrzeb rozwojowych - Akademia menadżera ...
Diagnoza potrzeb rozwojowych – Akademia menadżera

Diagnoza potrzeb rozwojowych – Akademia menadżera

3.3217.072

Wielkość firmy
Choose an option

3.3217.072

Dodaj do koszyka
SKU: N/A Kategorie:

Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiostwa to niezbędny element ubiegania się o wsparcie w ramach projektu “Akademia Menadżera MŚP”. Opracownaie pełnej, wieloaspektowej dianozy potrzeb rozwojowych, pozwoli na pozyskanie wsparcia finansowego dla działań mających na celu rozwój kompetencji kadry menadżerskiej.

W ramach usługi zostanie wykonana analiza, która będzie obejmować następujące elementy:
1. Analiza strategiczna pozwalająca na określenie głównych wyzwań i problemów strategicznych i rozwojowych przedsiębiorstwa oraz dokonanie oceny jego poziomu rozwoju.

2. Sformułowana strategia zawierająca cele strategiczne przedsiębiorstwa oraz kierunkowe działania strategiczne (inicjatywy), ze szczególnym naciskiem na cele rozwojowe.

3. Analiza potrzeb rozwojowych kadry kierowniczej, której efektem jest:

a) Określenie celów rozwoju kadry w podziale na obszary kompetencyjne, w przypadku przygotowywania analizy w ramach projektu – zgodnie z opisem kompetencji menedżerskich. Każdy cel rozwojowy powinien być opisany językiem efektów uczenia się.

b) Zdefiniowanie działań służących osiągnięciu celów rozwojowych wraz z planem na 24 miesiące.

Opracowany we współpracy z doradcą raport końcowy umożliwi skuteczne ubieganie się o środki w ramach programu “Akademia Menadżera”, a także stanie się narzędziem efektywnie wspierającym realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Dzięki wykonaniu usługi w zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych firma zyskuje:
-możliwość konsultajcji 1na1 (indywidualnie) z doradcą strategicznym (bezpośrednio i/lub online);
-wsparcie na każdym etapie realizacji diagnozy potrzeb rozwojowych;
-możliwość zaangażowania dowolnej liczby osób/pracowników zainteresowanych indywidualnym planem rozwoju;
-sprawną realizację diagnozy potrzeb szkoleniowych, z uwzględnieniem specyfiki i etapu rozwoju firmy;
-dostęp do nowoczesnych narzędzi wspierających przeprowadzenie diagnostyki potrzeb rozwojowych.

Możliwe metody przeprowadzenia diagnozy potrzeb rozwojowych obejmują:
-pracę warsztatową z udziałem kadry kierowniczej lub konsultacje telefoniczne (np. z właścicielem/przedsiębiorcą).
-za pomocą narzędzi dostępnych w programie Ms Excel
-zastosowanie technik eksperckich i audytorskich.

W ramach usługi doradczej doradca wraz z uczestnikiem będzie pracował nad przygotowaniem diagnozy potrzeb rozwojowych MŚP. Doradztwo będzie obejmowało następujące etapy:

1 Etap: Przeprowadzenie analizy strategicznej (Analiza poziomu rozwoju przedsiębiorstwa, Analiza i ocena głównych wyzwań i problemów, które są podstawą opracowania strategii/planu rozwoju firmy)

2 Etap: Sformułowanie strategii przedsiębiorstwa opisującej aktualne cele w perspektywie: -finansowej, -rynkowej, -procesów wewnętrznych i rozwoju.

3 Etap: Stworzenie Planu Rozwoju Kadry Kierowniczej w kontekście strategii przedsiębiorstwa. Propozycje działań w ramach Planu Rozwoju. Charakterystyka działań służących osiągnięciu celów Planu Rozwoju w ramach wsparcia dla przedsiębiorcy. Przedstawienie sposobu realizacji działań na rzecz przedsiębiorcy.

4 Etap: Przygotowanie raportu Diagnoza potrzeb rozwojowych.

5 Etap: Przekazanie gotowej diagnozy do przedsiębiorstwa.

Ramowy program usługi jest zgodny z załącznikiem numer 1 do Regulaminu Projektu tj. minimalnym zakresem diagnozy.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.